โครงการปฏิรูปผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

โครงการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) : กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ(Bio)กิจกรรมย่อยการยกระดับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2566