สถาบันพลาสติก เข้าร่วมการอภิปรายหัวข้อ “นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์รองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การรับรองมาตรฐาน และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในสถานพยาบาล” จัดโดย กระทรวงสาธารณะสุข

 

                  

นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก พร้อมด้วยทีมนักออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก 
เข้าร่วมการอภิปรายหัวข้อ “นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์รองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
การรับรองมาตรฐาน และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในสถานพยาบาล”


                 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณะสุข  จับมือหน่วยงานด้านนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์รองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อต่อยอดต้นแบบเครื่องแพทย์ให้กับสถานพยาบาลภาครัฐในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค พร้อมยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ 
ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เกิดความยอมรับในระดับสากล                       โดยสถาบันฯ ได้แชร์และให้ข้อคิดเห็นกับ “มุมมอง ความพร้อม และแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์รองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม”
และได้ขานรับนโยบายและทราบถึงความขาดแคลนของอุปกรณ์การแพทย์ในช่วงสถานการณ์ที่วิกฤติเช่นนี้  และทางสถาบันพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในการร่วมพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนร่วมต่อไปอย่างแน่นอน

ดาวน์โหลด