Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver

“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวสาร

สัมมนาและอบรม

หลักสูตรอบรม หลักการของกระบวนการผลิตพลาสติกและเทคโนโลยีพลาสติกขั้นสูง รุ่นที่ 3 Principle of plastic processing and advanced plastic technology

3500 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 2020-02-26
 • สิ้นสุด 2020-02-26
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

สัมมนา “The Future of Plastics 2020” รู้ทันเทรนด์ คิดทำทัน"

2500 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 2020-01-23
 • สิ้นสุด 2020-01-23
 • เวลา 08:00:00-16:30:00

ความรู้พื้นฐานการเป่าขวดพลาสติก EBM (Extrusion Blow Molding ) รุ่นที่ 1

3500 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 2019-12-13
 • สิ้นสุด 2019-12-13
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก รุ่นที่ 7

2500 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 2019-11-29
 • สิ้นสุด 2019-11-29
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

เอกสารเผยแพร่

Plastics Foresigth