Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver

“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวสาร

สัมมนาและอบรม

หลักสูตรเทคนิคการฉีดพลาสติก พื้นฐาน รุ่นที่ 28

8000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 25-06-2024
 • สิ้นสุด 27-06-2024
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

(ฟรี) เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมสัมมนา ในหัวข้อ Plastic Packaging : Opportunities and Challenges for Sustainability

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 09-05-2024
 • สิ้นสุด 09-05-2024
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป่าขวดพลาสติก EXTRUSION BLOW MOULDING (EBM) รุ่น 4

3000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 28-06-2024
 • สิ้นสุด 28-06-2024
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

เทคนิคการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพลาสติก รุ่นที่ 3

3000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 26-04-2024
 • สิ้นสุด 26-04-2024
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

เอกสารเผยแพร่

Plastics Foresigth