Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver

“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวสาร

สัมมนาและอบรม

Next Station Digital Healthcare : เตรียมความพร้อมก่อนจะตกขบวน!

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 11-11-2021
 • สิ้นสุด 11-11-2021
 • เวลา 09:00:00-12:00:00

Sustainability The Next Role and Challenges for plastic packaging : ‘พลาสติกรีไซเคิล’ กับบทบาทใหม่ที่ท้าทายในบรรจุภัณฑ์อาหาร

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 09-11-2021
 • สิ้นสุด 09-11-2021
 • เวลา 09:00:00-12:00:00

BCG MODEL

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 01-11-2021
 • สิ้นสุด 01-11-2021
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

BIOPHARMACEUTICAL

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 27-10-2021
 • สิ้นสุด 27-10-2021
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

เอกสารเผยแพร่

Plastics Foresigth