Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver

“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวสาร

สัมมนาและอบรม

การสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และเครื่องมือทางการตลาด Part4/4

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 30-11--0001
 • สิ้นสุด 30-11--0001
 • เวลา 00:00:00-00:00:00

การสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และเครื่องมือทางการตลาด Part3/4

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 30-11--0001
 • สิ้นสุด 30-11--0001
 • เวลา 00:00:00-00:00:00

การสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และเครื่องมือทางการตลาด Part2/4

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 30-11--0001
 • สิ้นสุด 30-11--0001
 • เวลา 00:00:00-00:00:00

การสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และเครื่องมือทางการตลาด Part1/4

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 30-11--0001
 • สิ้นสุด 30-11--0001
 • เวลา 00:00:00-00:00:00

เอกสารเผยแพร่

Plastics Foresigth