Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver

“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวสาร

สัมมนาและอบรม

ปลดล็อค!! พลาสติกรีไซเคิล ตอบรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 05-09-2022
 • สิ้นสุด 05-09-2022
 • เวลา 09:00:00-12:00:00

(ฟรี) สัมมนาToyota Production System/Karakuri kaizen ผ่านระบบ Metaverse

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 03-08-2022
 • สิ้นสุด 03-08-2022
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

(ฟรี) สัมมนาหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 11-08-2022
 • สิ้นสุด 11-08-2022
 • เวลา 08:30:00-16:30:00

หลักสูตร Flexible Packaging Challenges and Opportuinties for Business Success

1000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 10-08-2022
 • สิ้นสุด 10-08-2022
 • เวลา 13:30:00-16:30:00

เอกสารเผยแพร่

Plastics Foresigth