Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver

“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวสาร

สัมมนาและอบรม

หลักสูตรอบรม Flexible Packaging for Food Industry

2000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 15-09-2020
 • สิ้นสุด 15-09-2020
 • เวลา 08:30:00-16:30:00

Bio Plastics Packaging and New Normal Life สัมมนา “บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับทิศทางปกติวิถีใหม่”

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 27-08-2020
 • สิ้นสุด 03-09-2020
 • เวลา 01:30:00-01:30:00

Bio Plastics Packaging and New Normal Life สัมมนา “บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับทิศทางปกติวิถีใหม่”

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 25-08-2020
 • สิ้นสุด 03-09-2020
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

กระบวนการผลิตพลาสติก และเทคโนโลยีพลาสติกขั้นสูง รุ่นที่ 4

3500 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 19-08-2020
 • สิ้นสุด 19-08-2020
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

เอกสารเผยแพร่

Plastics Foresigth