Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver

“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวสาร

สัมมนาและอบรม

อบรมผู้ประกอบการ PUSH BIOPLASTICS ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 10-06-2020
 • สิ้นสุด 10-06-2020
 • เวลา 09:00:00-12:00:00

การปฎิรูปผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 22-06-2020
 • สิ้นสุด 31-07-2020
 • เวลา 00:00:00-00:00:00

Packaging Trend for New Normal จับตามอง... เทรนด์บรรจุภัณฑ์หลังโควิด-19

1500 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 02-07-2020
 • สิ้นสุด 02-07-2020
 • เวลา 13:00:00-16:00:00

สัมมนาออนไลน์พลาสติก ฟอรั่ม Webinar

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 02-04-2020
 • สิ้นสุด 02-04-2020
 • เวลา 14:15:00-16:00:00

เอกสารเผยแพร่

Plastics Foresigth