Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver

“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวสาร

สัมมนาและอบรม

หลักสูตรเทคนิคการเป่าถุงพลาสติกระดับ พื้นฐาน รุ่นที่ 10

6000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 17-10-2023
 • สิ้นสุด 18-10-2023
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

หลักสูตรเทคนิคการฉีดพลาสติก พื้นฐาน รุ่นที่ 26

8000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 25-10-2023
 • สิ้นสุด 27-10-2023
 • เวลา 00:00:00-00:00:00

2 หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 15-09-2023
 • สิ้นสุด 19-09-2023
 • เวลา 00:00:00-00:00:00

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกและเทคโนโลยีพลาสติกขั้นสูง รุ่น 6

3000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 28-08-2023
 • สิ้นสุด 28-08-2023
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

เอกสารเผยแพร่

Plastics Foresigth