Thai Plastics Industry Sustainable Development Driver

“ความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน”

"สถาบันพลาสติก"

เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว
ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
และภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวสาร

สัมมนาและอบรม

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก

3000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 28-10-2022
 • สิ้นสุด 28-10-2022
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป่าขวดพลาสติก Extrusion Blow Moulding (EBM)

3000 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 21-10-2022
 • สิ้นสุด 21-10-2022
 • เวลา 09:00:00-16:00:00

Medical Device Industry Sustainability Perspective : อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ในแง่มุมของความยั่งยืน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • -
 • เริ่ม 07-09-2022
 • สิ้นสุด 07-09-2022
 • เวลา 09:00:00-12:00:00

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานฉีดพลาสติก

3 ฿

 • (ค่าใช้จ่ายต่อคน)
 • เริ่ม 14-09-2022
 • สิ้นสุด 14-09-2022
 • เวลา 00:00:00-00:00:00

เอกสารเผยแพร่

Plastics Foresigth