ประชาสัมพันธ์ สินเชื่อ EXIM BIZ Transformation Loan และ สินเชื่อ EXIM Jump Start (EXIM Jump Start Credit) เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

สินเชื่อ EXIM BIZ Transformation Loan

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ก่อสร้างอาคารโรงงาน หรือมีการลงทุนใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ปรับตัวหลังจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และเพื่อรองรับ New/Next Normal

อัตราดอกเบี้ย/อัตรารับซื้อลด
ปีที่ 1-2  : 2.00%
ปีที่ 3-5  : Prime -2.00% (ประมาณ 3.75%)
ปีที่ 6-7  : Prime Rate
 
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 5.75%

วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ต่อราย

หลักประกัน
สำหรับผู้ประกอบการทั่วไป (กรณี Size L)

 • หลักประกันขั้นต่ำ 30% เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

 • หลักประกันขั้นต่ำ 40% และบุคคล / นิติบุคคลค้ำประกัน และ/หรือ สามารถใช้ บสย. ร่วมค้ำประกันได้

 
*ในกรณีที่มีหลักประกันเป็นอุปกรณ์ เครื่องจักร ทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับอุตสาหกรรม Digital และ Smart Electronics รวมถึง Soft ware อุปกรณ์ IT ที่ไม่สามารถจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เป็นต้น สามารถใช้หลักประกันเป็น บสย. ค้ำประกัน และบุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน โดยขออนุมัติวงเงินได้สูงสุด 15 ล้านบาท

คุณสมบัติของผู้กู้
เป็นผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

 • วงเงินกู้ระยะยาวผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี รวมระยะเวลาปลอดเงินต้นสูงสุด 1 ปี (Grace Period)
 • เบิกกู้ได้สูงสุด 80% ของมูลค่าเครื่องจักร รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • สามารถขอวงเงิน L/C, T/R สำหรับนำเข้าเครื่องจักรได้ โดยมีระยะเวลาการทำ T/R และอัตราดอกเบี้ยพิจารณาตามความเหมาะสม
 • แถมวงเงิน Forward Contract เพิ่มได้สูงสุด 1.5 เท่า ของวงเงินสินเชื่อ
 • เรียกเก็บ Front-end Fee คิดในอัตราขั้นต่ำ 0.50% ของวงเงินอนุมัติ
 • เรียกเก็บค่าธรรมเนียม กรณีที่ใช้หนังสือค้ำประกัน บสย. ร่วมค้ำประกัน ในอัตรา 1.00% สำหรับโครงการ PGS 9 ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อต่อครั้ง
 • กรณีใช้โครงการย่อย บสย. SMEs นำเข้า-ส่งออก ได้รับฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันวงเงิน 3 ปี
 • กรณีใช้โครงการย่อย บสย. SMEs ดีแน่นอน ได้รับฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันวงเงิน 2 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

สินเชื่อเอ็กซิม Jump Start (EXIM Jump Start Credit)

สินเชื่อหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

 
อัตราดอกเบี้ย/อัตรารับซื้อลด
ปีที่ 1 : 3%
ปีที่ 2-4 : 5%
ปีที่ 5 เป็นต้นไป : Prime Rate
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end Fee) จากผู้ประกอบการ SMEs ในอัตรา 0.25% ของวงเงินอนุมัติ
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
 
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย 
แถมวงเงิน Forward Contract 1 เท่า
 
หลักประกันหลักประกันขั้นต่ำ 40% โดยใช้หนังสือค้ำประกัน บสย. ร่วมกับหลักประกัน และบุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน
 
คุณสมบัติของผู้กู้
 1. เป็นนิติบุคคลไทย
 2. ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
 3. มีงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 5. ต้องไม่เป็นการ Refinance วงเงินสินเชื่อปัจจุบันที่มีอยู่กับ ธสน.
 
เงื่อนไข
 • ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงิน สูงสุด 120 วัน
 • ให้ใช้สกุลเงินบาทเท่านั้น
 • เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end Fee) จากผู้ประกอบการ SMEs ในอัตรา 1.00% ของวงเงินค้ำประกันเงินกู้ของ บสย. โครงการ PGS9
 
รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม
 • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ท่านใดสนใจสามารถเข้ากรอกรายละเอียดขอรับบริการเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.exim.go.th/th/Products_Services/Product_Request.aspx?id=22694

ติดต่อขอรับบริการได้ที่
สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2410-2415, 2802

ดาวน์โหลด