ประชาสัมพันธ์ บทความเพิ่มขยะพลาสติกรีไซเคิลเข้าสู่ระบบ ลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน กับการจัดการขยะแบบ Business Model

‘โครงการพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model) สำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติกหลังการใช้ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน’ เป็นงานวิจัยที่เกิดจากการผลักดันและสนับสนุนทุนวิจัยโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) 

โดย นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก และหัวหน้าโครงการพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model) สำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติกหลังการใช้ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน กล่าวถึงการทำโครงการวิจัยครั้งนี้ว่า เพื่อต้องการทราบผลกระทบของสถานที่และสภาพแวดล้อมที่มีต่อการบริหารจัดการขยะพลาสติก และตอบสนองวาระแห่งชาติเรื่อง BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) ของประเทศไทย โดยจะทำการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มาจากตัวบุคคล และสภาวะแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม สำนักงาน ศูนย์การค้า ฯลฯ ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมที่มีผลต่อการทิ้งบรรจุภัณฑ์พลาสติก และคัดแยกขยะพลาสติก เพื่อศึกษา สร้างความเข้าใจและหาเครื่องมือที่สร้างแรงจูงใจต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งและการคัดแยกขยะพลาสติกได้ถูกต้องตามหลักการรีไซเคิลได้จริง ๆ หรือที่เรียกว่า Sort at Source หมายถึงการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมต่อได้ที่ : https://pmuc.or.th/?p=3831

ข้อมูลและเนื้อหาอันเป็นประโยชน์จาก : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ดาวน์โหลด