สถาบันพลาสติกจัดสัมมนาประจำปี เพื่ออุตสาหกรรมพลาสติกที่รักษ์โลก กับหัวข้อ “ยกระดับพลาสติก เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

     การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นกระแสที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การดำเนินการผลิตที่ช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและด้วยการดำเนินการของภาครัฐที่มุ่งเน้นนโยบาย BCG ให้ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม Carbon Footprint ได้ถูกนำมาเป็นตัววัดผลกระทบจากกิจกรรมที่มีต่อระบบสิ่งแวดล้อมในแง่ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สร้างขึ้นมาจากกิจกรรมนั้นๆ หนึ่งมาตรการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้พร้อมกับการดูแลกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นได้คือ Carbon Credit จึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีบทบาทสำหรับการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากการศึกษาข้อมูลให้นำไปสู่การปรับตัวของผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาสถาบันพลาสติก จึงได้จัดสัมมนา “MOVING FORWARD ON THE SUSTAINABLE FUTURE OF PLASTICS 2022) ยกระดับพลาสติก เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นการสัมมนาประจำปีโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงเรื่อง Carbon Footprint และเป็นก้าวสำคัญในการเรียนรู้และสามารถปรับตัวในการใช้ Carbon Credit ได้ทันต่อสถานการณ์ของอุตสาหกรรมที่กำลังจะเปลี่ยนไป โดยในการบรรยายประกอบไปด้วย
- ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกไทยภาคการผลิต การค้า การบริโภค เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ ในปีที่ผ่านมา
- แนวโน้ม ปัจจัย หรือสถานการณ์สำคัญที่จะส่งผลกับอุตสาหกรรม พลาสติกไทยในปี 2022
- Global Trend การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย Carbon Credit
- แนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกด้วย Carbon Credit
ซึ่งได้วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสถาบันพลาสติกและองค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

     ทั้งนี้สถาบันพลาสติกมุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมพลาสติกให้เกิดความยั่งยืนและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมไปควบคู่กันผ่านการให้บริการและพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำข้อมูล การพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติก การอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนการสร้างกระบวนการทำงานและเครื่องจักรให้เป็นมิตรกิบสิ่งแวดล้อมผ่านเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสม

ร่วมติดตามกิจกรรมและข่าวสารอันเป็นประโยชน์ได้ที่
Website > https://www.thaiplastics.org/
Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด