กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันพลาสติก ยกระดับอุตสาหกรรมด้วยวัสดุผสมกัญชง

     ด้วยนโยบายจากคณะรัฐบาลที่มีการปลดล็อคพืชกัญชง เพื่อใช้สำหรับ การแพทย์ อาหารและยา ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของภาคธุรกิจที่จะสามารถนำวัตถุดิบจากกัญชงมาประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างการใช้วัตถุดิบจากกัญชงให้เกิดความคุ้มค่าและไม่เสียเปล่าถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่จะพัฒนาให้เกิดการใช้งานที่มีมูลค่าและยกระดับให้กับผลิตภัณฑ์และพืชกัญชงได้

     วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคุณนาตยา สีทับทิม ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและแปรรูปพืชกัญชงให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมอาคารต้นกล้า ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมดีพร้อม (ITC DIPROM) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ DIPROM โดยมีนายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายกิตติโชติ ศุภกำเนิด วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งวิศวกรเชี่ยวชาญ  และสถาบันพลาสติก นายคงศักดิ์ ดอกบัว  ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก และนายฉัตรชัย มีโภคา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์อุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ โดยการลงพื้นที่และเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้มีการติดตามการดำเนินงานและหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพืชกัญชงออกสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมและผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชงไทยให้เป็นรูปธรรม โดยสถาบันพลาสติกได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เกี่ยวกับพืชกัญชงที่ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิผลิตภัณฑ์กลุ่ม Houseware ที่มีการนำวัสดุเหลือใช้จากพืชกัญชงมาผสมกับพลาสติก เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้อย่างคุ้มค่าและเป็นการนำแนวคิด Bio Economy เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

     นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมดีพร้อม อาคารต้นคิด อาคารปฏิบัติการ A (อาคารการเรียนรู้ระบบออโตเมชั่น) และ B (อาคารปฏิบัติการคอมปาวด์พลาสติก) ซึ่งได้มีการแสดงตัวอย่างการผลิตอิฐจากวัสดุชีวภาพและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมและแปรรูปจากกัญชง

     กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก ยังคงพร้อมให้บริการและให้คำปรึกษาในการนำกัญชงมาประยุกต์ใช้ในการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ หากผู้ประกอบการที่มีความสนใจ หรือต้องการแนวทางในการนำวัสดุกัญชงมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถสอบถามหรือพูดคุยเพิ่มเติมได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด