ประชาสัมพันธ์งานประจำปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE Forum) 2565

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะองค์กรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน ได้มีการจัดงานประจำปี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE Forum) มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนแนวทางในการปรับตัวของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำในแวดวงอุตสาหกรรมไทย ตอลดจนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมบูรณาการเชื่อมโยงแนวคิดและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยร่วมกัน

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมงานงานประจำปี สศอ. (OIE Forum) 2565 เรื่อง Disruptive Change is the New Chance : วิกฤตพลิก โอกสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย" ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-12.30 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 (GH202) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : http://oieforum.oie.go.th/oieforum/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oie.go.th

ดาวน์โหลด