รับสมัครผู้ประกอบการ พัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

ในหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศตกอยู่ในสภาพที่ประสบปัญหาหลากหลายด้าน เช่น ปัญหาจากการขาดปัจจัยการผลิตไร้ที่ดินทำกิจ เข้าไม่ถึงแหล่งทุน ขาดความรู้ในการผลิต เมื่อมีผลิตล้นเกินก็เกิดปัญหาด้านการตลาด พืชผลราคาตกต้ำทำให้มีปัญหาหนี้สิน มีปัญหาในครัวเรือนและสังคมตามมา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านกลไกลของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) ที่มีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันเครือข่าย สถาบันการศึกษา ซึ่งมีการบริหารจัดการเครื่องจักรแปรรูปการเกษตร บรรจุภัณฑ์ (Pilot Plant) แบบครบวงจร นอกจากนี้ศูนย์ ITC ได้มีการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และงานวิจัย นวัตกรรมที่เหมาะสม อันจะเป็นส่วนช่วยสำคัญสู่ความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรอุตสาหกรรมประจำปี เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน สร้างกำไร ให้แก่สถานประกอบการ ด้วยการส่งสเริมความรู้ ให้คำปรึกษาคำแนะนำต่างๆ การนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ของประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมายสำหรับโครงการ
สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs)

สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อุตสาหกรรม S-Curve
- อุตสาหกรรมดิจิทัล
- อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
- อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
- อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนด

กิจกรรมดำเนินงาน ที่ผู้ประกอบการมีส่วนร่วม
1. ปรึกษาเบื้องต้นและเข้าประเมินโรงงาน
2. ให้คำแนะนำสำหรับการพัฒนาและแนวทางการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงโรงงาน

***พื้นที่ดำเนินการกรุงเทพฯ และปริมณฑล***

 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/yFDYwQvaiJpzFkA76

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2565 นี้ เท่านั้น

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดการโรงงานพลาสติก สถาบันพลาสติก
Website : https://www.thaiplastics.org/
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 425

ดาวน์โหลด