รับสมัครผู้ประกอบการ ร่วมกิจกรรมพัฒนาและต่อยอดศักยภาพอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์

ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เฉพาะกัญชง พร้อมกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร รวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ประชาชน หลังจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ กัญชง สามารถปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้ แต่ยังมีการจำกัดในพื้นที่ 6 จังหวัดทางภาคเหนือ โดยจะปลูกได้ในบางอำเภอของ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.น่าน จ.ตาก จ.เพชรบูรณ์ และ จ.แม่ฮ่องสอน เท่านั้น จากการศึกษาวิจัยพบว่าส่วนต่างๆ ของ กัญชง สามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้มากนั้น ไม่ว่าจะเป็นใบ ดอก เมล็ด ลำต้น

จากข้อมูลดังกล่าวทำให้พืชกัญชงควรได้รับการสนับสนุนให้เกิดเป็นพืชเศรษฐกิจ อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วยจากข้อมูลข้างต้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา Value Chain ของอุตสาหกรรมพืชกัญชงที่ปัจจุบัน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาและต่อยอดศักยภาพอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ 11.1 – 1 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมุ่งเน้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งยกระดับตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ (Value Chain) ให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งและมีศักยภาพ เพิ่มผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งผลดีต่อประเทศตลอดจนสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อยเพื่อรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจประกอบด้วย

1. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือต่อยอดงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรมพีชกัญชง

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/F7G7PZnRNXVujZZx6 (จำกัดจำนวนเพียง 2 กิจการ เท่านั้น)

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/SwftsE7xdVxBwifz7 (จำกัดจำนวนเพียง 2 กิจการ เท่านั้น)

ด่วนโครงการรับสมัครจำนวนจำกัด
ตั้งแต่ วันนี้ - 31 มกราคม 2566

สอบถามข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (DIProm ITC)
Website : https://www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358

ดาวน์โหลด