ดาวน์โหลดเอกสารงานสัมนา “การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยางไทย”

ดาวน์โหลดเอกสารงานสัมนา “การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยางไทย”


วันที 4 - 5 กันยายน 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ ห้อง Magic 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

 

 

ดาวน์โหลด