ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

1. บทบาทของสถาบันอาหาร

      สถาบันอาหาร จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ในรูปแบบสถาบันอิสระ เพื่อให้เป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ดังนี้
 
วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นองค์กรนำในการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารเพื่ออนาคตแห่งอาเซียน”
 
พันธกิจ (Mission) “เสนอแนะนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้กับภาครัฐ พร้อมทั้งชี้นำทิศทางแก่ภาคเอกชน เป็นศูนย์กลางการให้บริการอุตสาหกรรมอาหารที่มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เชื่อมโยงผู้ประกอบการออกสู่ตลาดสากล พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที”

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสนอแนะนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร และประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการสร้างคุณค่าอาหารอนาคตและการผลิตตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ใช้ประโยชน์จาก Food Industry Transformation Center (FITC) ให้เต็มประสิทธิภาพ และขยายสู่ภูมิภาคเพื่อการบริการที่ทั่วถึง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
 
บุคลากร : มีจำนวนประมาณ 160 คน
การให้บริการ : ปัจจุบัน สถาบันอาหารมีการให้บริการองค์กรภาครัฐและเอกชนในภาคอุตสาหกรรมอาหารด้านต่างๆ อาทิเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดอบรม/สัมมนา การให้คำปรึกษาแนะนำระบบคุณภาพ การให้บริการที่ปรึกษา ISO/IEC 17025 การให้บริการยกระดับความปลอดภัยในการผลิตอาหารฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและอาหารแปรรูป การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การบริการสอบเทียบเครื่องมือ การบริการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐาน บริการให้คำปรึกษากฎหมายอาหาร เป็นต้น 

 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

2.1  วางแผนเชิงกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจหรือแผนปฏิบัติการให้สถาบันอาหาร สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงทางด้านการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2  บริหารจัดการ กำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันอาหารให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนในด้านรายได้ การควบคุมต้นทุน การพัฒนาองค์กรและระบบงานของสถาบันฯ การส่งมอบผลลัพธ์ตามบทบาท พันธกิจ นโยบาย และแผนปฏิบัติการ

2.3  ขับเคลื่อนงาน กิจการของสถาบันฯ อย่างมีธรรมาภิบาล ให้เกิดผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2.4  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันอาหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก

2.5  ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

2.6  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบันอาหาร

 

3. คุณสมบัติทั่วไป
 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปในวันที่สถาบันอาหารได้รับใบสมัครดังต่อไปนี้
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี และไม่เกิน 61 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
3.3 จบการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
3.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.5 ไม่เคยได้รับโทษคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งได้พ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอลงโทษหรือรอกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกิน 5 ปี
3.6 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
3.7 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบ
3.8 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย หรืออยู่ระหว่างการสอบสวน หรือการพิจารณาทางวินัย หรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้หยุดงาน เป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับถูกพักงาน
3.9 มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานให้สถาบันอาหาร  

 

4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

4.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหาร การวางแผน การแปรแผนไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนาองค์กรและระบบงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน และติดตามประเมินผล บริหารงานวิจัยและพัฒนา และพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุน ส่งเสริม การบริหารกิจการขององค์กร ตลอดจนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อย่างมืออาชีพ

4.2 มีประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
4.3 มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่สำคัญ สามารถขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมในภารกิจของสถาบัน รวมถึงมีแนวคิดในการผลักดัน พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้สามารถต่อสู้ได้ในตลาดโลก
4.4 มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคล และองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ
4.5 มีความรู้ความสามารถในการหารายได้เพื่อความมั่นคงทางการเงินขององค์กร 
4.6 มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถติดต่อสื่อสารกับองค์กรระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี
4.7 เป็นที่ยอมรับนับถือในด้านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม

 

5. เงื่อนไขในการจ้างและค่าตอบแทน

5.1 การจ้างตามสัญญาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันอาหารมีระยะเวลาในการทดลองงานไม่เกิน 180 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงาน (โดยประมาณวันที่ 1 มกราคม 2567)
5.2 ผู้อำนวยการสถาบันอาหารจะมีวาระในการดำเรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน หรือเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน
5.3 ระหว่างการดำรงตำแหน่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5.4 ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้กับสถาบันอาหารเต็มเวลาและจะประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงานอื่นทั้งในและนอกเวลาทำการมิได้
5.5 อัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ขึ้นกับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร และมีสวัสดิการเป็นไปตามระเบียบอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ อาทิ ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตหมู่ การตรวจร่างกายประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถประจำตำแหน่ง ตามมติคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ โดยมีอัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท

 

6. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน สำเนาอย่างละ 5 ชุด

6.1 ใบสมัคร สามารถ Download ได้ที่ https://www.nfi.or.th/datas/files/FM-HR-RC-03-2.pdf
6.2 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
6.4 หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น
6.5 สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา
6.6 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน หรือสำเนาหนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด
6.7 เอกสารหลักฐานแสดงผลงาน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
6.7.1 การศึกษา ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา สถาบัน สาขาการศึกษา การอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน
6.7.2 ประสบการณ์และระยะเวลาในการทำงานและบริหารจัดการองค์กร ในระดับผู้บริหาร เช่น ผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ
6.7.2.1 การทำงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร
6.7.2.2 การบริหารจัดการองค์กรระดับสูง
6.7.2.3 ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ/เอกชน หรือได้รับผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ (ผลงานเด่น)
6.7.2.4 การทำงานที่เชื่อมโยงกับภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน (เชื่อมโยงกับภาครัฐสำหรับผู้ที่อยู่ในภาคเอกชน หรือเชื่อมโยงกับภาคเอกชนสำหรับผู้ที่อยู่ในภาครัฐ)
6.7.3 ขนาดรายได้ หรือกรอบงบประมาณที่เคยบริหารงานหรือโครงการที่รับผิดชอบต่อปี
6.7.4 จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ที่อยู่ในการกำกับดูแลโดยตรง และผ่านผู้ใต้บังคับบัญชา (Direct and Indirect)
6.8 เอกสารแสดงแผนผังโครงสร้างองค์กร ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครเป็นผู้มีตำแหน่งผู้บริหารระดับใดขององค์กรตามข้อ 4.2
6.9 เอกสารนำเสนอวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ ข้อคิดริเริ่มไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร และแนวคิดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบันอาหาร ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ  A4
6.10 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร โดยรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจและไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน 

 

7. การพิจารณาคัดเลือก

7.1 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอาหารจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งจากใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอาหารกำหนด และกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการกำหนด เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สถาบันอาหารกำหนด
7.2 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอาหารจะใช้ดุลยพินิจพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันอาหารพิจารณา
7.3 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครน้อยเกินไป หรือไม่มีผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอาหาร คณะกรรมการสรรหาฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาการรับสมัคร หรือพิจารณายกเลิกการรับสมัครคราวนี้ และดำเนินการรับสมัครใหม่ การตัดสินของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอาหารถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิจะฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใดๆ กับสถาบันอาหารหรือคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

 

8. การรับสมัคร

     ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร จำนวน 5 ชุด พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสารทั้งหมด โดยใส่ซองปิดผนึก ส่งถึง
 
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอาหาร
สถาบันอาหาร เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
 
o กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566  เวลา 17.00 น. (กรณีส่งด้วยตัวเอง) หรือถือวันเวลาตราประทับทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2566  เวลา 17.00 น.
o กำหนดวันสัมภาษณ์วันที่ 10 สิงหาคม 2566 แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง  สถาบัน ฯ จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และถ้าผู้สมัครรายใดไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ภายในวันที่กำหนด จะต้องแจ้งให้สถาบันฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ในเวลา 9:00-17:00 น.
o สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลและบริการของสถาบันอาหารได้ที่ www.nfi.or.th 

 

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์ 0 2422 8688  ต่อ 1300 มือถือ 08 1874 4324 นางสาวธนาพร โพธิเสถียร