ประกาศการรับสมัครบุคคล

 

โอกาสดีที่จะได้ร่วมงานกับสถาบันพลาสติกมาถึงแล้ว
เปิดรับสมัครพนักงาน

 

นักวิเคราะห์  (Analyst)

คุณสมบัติ

- จบปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ สาขาพอลิเมอร์, ปิโตรเคมี,วัสดุศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-  สามารถคิด วิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม โดยอ้างอิงข้อมูลทางสถิติได้

-  มีความเข้าใจในพื้นฐานของการประกอบการอุตสาหกรรม

-  มีทักษะการเขียนวิเคราะห์และรายงาน

-  มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และทำงานอย่างต่อเนื่อง

-  สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

-  สามารถสื่อสารและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดงาน

ปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ข้อมูลและวิจัยอุตสาหกรรมพลาสติก

- ปฏิบัติงานเชิงการคิดวิเคราะห์ข้อมูลทั้งงานโครงการวิจัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก

โดยการบูรณาการข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการดำเนินงานต่างๆ

- ร่วมบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเชิงโครงการวิจัยและงานอื่นๆ ของศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก

ตั้งแต่กระบวนการศึกษาและตีความโจทย์ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผลข้อมูล จนถึงนำเสนอข้อมูล ของงานนั้นๆ ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ทันเวลา

 

นักพัฒนาซอฟต์แวร์
คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ ,วิศวกรคอมพิวเตอร์ ,วิทยากรคอมพิวเตอร์, Data science หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีความเข้าใจในหลักการ และมาตรฐานในการเขียนโปรแกรม และเคยพัฒนาโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งมาก่อน

- มีทักษะการใช้ภาษา ASP.NET. JS HTML CSS VUE.JS

- มีทักษะการใช้ฐานข้อมูล SQL Server , MYSQL

- มีประสบการณ์ในการจัดการ Infrastructure Server , Cloud Server รวมไปถึงการตั้งค่าด้านความปลอดภัย

รายละเอียดงาน

- วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม Web-based ,Application และหรือ Mobile Application

- วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา website ได้

- ทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการให้เป็นไปตามความต้องการ

- ประเมินผลการทำงานของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ พร้อมประเมินผลความเสี่ยง

- รับผิดชอบงานส่วน Coding ที่ได้รับมอบหมาย

- ออกแบบกระบวนการในการทำระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นมาตรฐาน

 

------------------------------------------------- 

 

สนใจร่วมงาน สามารถส่ง CV/ Resume มาที่

[email protected] หรือโทร. 02-391-5340 ext.422

 

สอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43

 

ดาวน์โหลด