สถาบันพลาสติกร่วมงาน สัมมมนา “Decarbonization in plastic industry : ระเบียบ คาร์บอนใหม่ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจส่งออก“

         อุตสาหกรรมพลาสติก ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น วสัดุที่จะนำไปแปรรูป หรือ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกแปรรูปที่นำไปใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมพลาสติกเดินหน้าสู่ความยั่งยืนได้ การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมพลาสติกจึงมีความสำคัญ

         20 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็ทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไออาร์พีซึ จำกัด (มหาชน) , บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาในหัวข้อ "Decarbonization in plastic industry : ระเบียบคาร์บอนใหม่ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจส่งออก " เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสู่ความยั่งยืน รวมถึงข้อกำหนดการค้าระหว่างประเทศและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐในประเทศ โดยมุ่งเน้นการบรรลุป้าหมายการปล่อยก๊ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี 2065 ก้าวสู่การดำเนินธุรกิจตามแนวทางการสร้างความยั่งยืน

   

  LINE_ALBUM_Seminar Decarbonization_240221_9

         ภายในกิจกรรมได้เปิดงานโดย คุณวิเชียร เล็กวิจิตรธาดา นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และ คุณวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณไกรศรี ภัณฑ์กิจนิรันดร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ( มหาชน ) ในการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่กระแสความยั่งยืน โดยสถาบันพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ที่สำคัญ โดย คุณจุลเทพ ขจรไชยกูล (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ได้บรรยายถึงความสำคัญความตระหนักเรื่องความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพลาสติก พร้อมกับความสำคัญของการขับเคลื่อนเรือง Decarbonizetion และ คุณคงศักดิ์ ดอกบัว ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก บรรยายในหัวข้อ ระเบียบใหม่การค้าระหว่างประเทศกับการปล่อยก๊าซคาร์บอน และดำเนินโครงการ Extended Producer Responsibility ( EPR) นอกจากนี้ภายในการสัมมนายังได้มีการบรรยายจากวิทยากรหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ คุณพวงพันธ์ ศรีทอง องค์การบริหารจัดการก๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), คุณอนวัชร์ ประวาลพิทย์ บริษัท โชโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณศิริภัทร โกเอี้ยน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยการสัมมนาดังกล่าวได้สร้างการรับรู้ การตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม Decarbonizetion พร้อมกับการสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกสู่ความยั่งยืน

 

         สถาบันพลาสติก พร้อมกับเครือข่ายผู้รปะกอบการที่จัดสัมมนา มีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้สามารถติดตามกิจกรรมจากสถาบันพลาสติกพร้อมทั้งบริการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด