ประกาศ รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ตามที่พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมเพศแต่งตั้ง จำนวน ๔ คน โดยในจำนวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 3 คน และด้านการบริหารกองทุน จำนวน 1 คน เป็นกรรมการและได้มีประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566โดยได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2566 และประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 ซึ่งได้ขยายระยะเวลารับสมัคร ออกไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ซึ่งขณะนี้ครบกำหนดระยะเวลาที่รับสมัครแล้ว นั้น

เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลจากภาลเอกขนที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและ/หรือด้านการบริหารกองทุนที่สนใจรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีระยะเวลายื่นใบสมัครเพิ่มมากขึ้น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ขยายระยะเวลาการรับสมัคร จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยสามารถส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครพร้อมใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ ww.awigo.th และ https//gepf.cwfgo.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเนศ ไปรษณีย์อิเล็กหรอนิกส์ : [email protected] โทรศัพท์หมายเลข 026596745-6

ข้อมูลการสมัคร https://www.dwf.go.th/contents/69517

1. ประกาศ รับสมัครฯ.pdf

2. ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครฯ.pdf

3. ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครฯ.pdf

ใบสมัครตามประกาศ.pdf

ไฟล์ใบสมัครตามประกาศ.docx

 

ดาวน์โหลด