ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2557 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป (คุณธนภัทร ปิยะภากร) 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

โทรศัพท์ 02-617 1727ต่อ777 

โทรสาร 02-617 1712