วช.เยี่ยมชมสถาบันพลาสติก

สถาบันพลาสติก
เปิดบ้านต้อนรับ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ และคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ
ด้านพลาสติกชีวภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
ได้ต้อนรับอย่างเป็นกันเอง พร้อมทั้งปรึกษาหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ และ วช. โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการขึ้นรูปพลาสติก ณ อาคารปฏิบัติการ A (Shop A)

ดาวน์โหลด