สถาบันพลาสติกจัดอบรม “Business & Manner การสร้างภาพบุคลิกภาพและภาพลักษณ์การแต่งกายแบบเป็นทางการ”

สถาบันพลาสติก จัดอบรม  “Business & Manner การสร้างภาพบุคลิกภาพและภาพลักษณ์การแต่งกายแบบเป็นทางการ” ให้แก่พนักงานสถาบันพลาสติก โดย อ.สุจรรยา ปุณฑริกาภา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการมารยาท การทักทาย การแต่งกาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปพบกับผู้ประกอบการหรือติดต่อธุระภายนอก  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารต้นคิด ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

ดาวน์โหลด