สถาบันพลาสติกได้รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

สถาบันพลาสติกได้รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) โดยมี ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เป็นผู้รับมอบใบรับรอง และคุณเบญญาพร เรณูสวัสดิ์ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับสถาบันพลาสติกด้วย ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี

ดาวน์โหลด