หลักสูตร Packaging Academy for SME รุ่นที่ 1

สถาบันพลาสติก จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ “Packaging Academy for SME รุ่นที่ 1” เพื่อให้ผู้สนใจเรียนรู้ทุกขั้นตอนของ Packaging Journey 
ถ่ายทอดความรู้โดย อ.มยุรี ภาคลำเจียก ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์และที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก รวมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบรรจุภัณฑ์โลหะและแก้ว คุณคุณจิตรา บุญสมและคุณทวีชัย ถิ่นฐานทรัพย์
และคุณนพดล ไกรฤกษ์ ที่ปรึกษาโครงการฯกล่าวต้อนรับและเล่าถึงความเป็นมาของหลักสูตรฯ ดังกล่าว

ดาวน์โหลด