หลักสูตร “กระบวนการผลิตพลาสติกและเทคโนโลยีพลาสติกขั้นสูง รุ่นที่ 1”

วิทยากร: ผศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน อาจารย์ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

สอบถามเพิ่มเติม:
ศูนย์อบรมอุตสาหกรรมพลาสติก
☎️ 02 3915340 ต่อ 425
#PTC #PlasticsInstituteOfThailand #Training

ดาวน์โหลด