Training Past #1 30 Team By crafting on your Business

Training Past #1

30 Team By crafting on your Business

Review การอบรมในวันแรก รอบ 30 ทีม

 

เพิ่มเติมกับการอบรมใน พาร์ทแรก กับ กิจกรรม crafting on your Business  ที่ต้องการมุ่งหน้า สู่การสานฝัน และ สร้างสรรค์นวัตกรรม พลาสติก ได้มีความวัตถุสงค์ของการดำเนินกิจกรรม ก็คือ การมุ่งสร้างนักนวัตกรรม เสริมสร้างนวัตกรรม ตลอดจน พัฒนานวัตกรรมให้กับ กลุ่มธุรกิจ ที่มีการเริ่มต้นสำหรับเดินหน้าพัฒนาไปแล้วก็ดี เพื่อสานต่อ แนวคิด หรือ นวัตกรรมดังกล่าว ให้สามารถต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น   บริษัท พีทีที จีซี จำกัด (มหาชน) จึง จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ศูนย์ ITC และ สถาบันพลาสติก เพื่อเดินหน้าและสานต่อนวัตกรรมต่างๆ ของนักคิดให้สามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมสามารถเชื่อมโยงสู่งานระดับอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคง

โดยเมื่อ 4 /9/62 ที่ผ่าน เพื่อเติมเต็มการเสริมสร้างนวัตกรรมการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากวัสดุพลาสติก ที่ให้นักออกแบบ และผู้ประกอบการได้เข้าใจ พัฒนาเป็น ด้วยการเรียนรู้ทักษะ อย่างเติมเต็มทั้ง 3 ด้านประกอบด้วย
1. ความรู้และเทคโนโลยี ด้านวัตถุดิบ วัสดุพลาสติก

2.ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก

3.เทคนิคและเทคโนโลยีสำหรับการขึ้นรูปพลาสติก
ซึ่งผู้ประกอบการ และ นักออกแบบ ได้อยู่ร่วมอบรมความรู้ตั้งแต่ 9.30 น. จนถึง 16.00 น. ในช่วงพิธีเปิด ได้รับเกียรติ นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมเป็นตัวแทนของกิจกรรมความร่วมมือในการต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ  ในส่วนของการอบรมให้ความรู้ดังกล่าวได้ร่วมเชิญ ผู้รู้และผู้เชียวชาญในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ เสริมสร้างความเข้าในในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กับผู้ประกอบการ โดยแบ่งตามหัวทั้ง 3 ประการข้างต้นประกอบด้วย
หัวข้อ ความรู้และเทคโนโลยี ด้านวัตถุดิบ วัสดุพลาสติก ได้รับเกรียติจาก นายภาคภูมิ  ล่อใจ

ตำแหน่ง senior researcher Organizetion R&D -Bio-based Product  จาก  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (GC)
หัวข้อ ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก และ เทคนิคและเทคโนโลยีสำหรับการขึ้นรูปพลาสติก ได้รับเกรียติจาก  คุณ ถิระภัทร เมืองแสน วิศวกรอาวุโส ประจำศูนย์ออกแบบและพัฒนาวัตกรรมพลาสติก จาก สถาบันพลาสติก

นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมได้เข้าชมพื้นที่ต่างๆ เพื่อการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มทางเลือกและแนวทางต่างๆ สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ประกอบด้วย

  • พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)
  • พื้นทีสำหรับเครื่องจักรส่งเสริมการผลิตสายงานพลาสติก ด้วยระบบ IOT (Frankenstein Procject) จาก สถาบันพลาสติก
  • พื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาด้านพลาสติกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่าง อาคารต้นคูณ (Ton KOON-Lounge) จาก PTTGC
  • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระบบ Automation (ศูนย์การเรียนรู้ LASI) จากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ DENSO

 

โดยการอบรมในครั้งนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ และนักออแบบ นักนวัตกรรม ได้รู้และเข้าในงานสำหรับการปรับใช้ เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต่อไป ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

เพิ่มเติมกิจกรรม

http://csc.pttgcgroup.com
https://diit.dip.go.th 

เพิ่มเติมกิจกรรมได้ที่
Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4
#สถาบันพลาสติก #PDD #ProductTransform

ดาวน์โหลด