Special Visit GC 10 Team By crafting on your Business Review

Special Visit GC 10 Team

By Crafting on your Business Review

กิจการศึกษาดูงาน สรรสร้างนวัตกรรมพลาสติก ณ PTT CG ระยอง

 

  เพิ่มเติมกับการอบรมแบบนอกสถานที่ ใน กิจกรรม crafting on your Business  ที่ต้องการมุ่งหน้า สู่การสานฝัน และ สร้างสรรค์นวัตกรรม พลาสติก ได้มีวัตถุสงค์ของการดำเนินกิจกรรม ก็คือ การมุ่งสร้างนักนวัตกรรม เสริมสร้างนวัตกรรม ตลอดจน พัฒนานวัตกรรมให้กับ กลุ่มธุรกิจ ที่มีการเริ่มต้นสำหรับเดินหน้าพัฒนาไปแล้วก็ดี เพื่อสานต่อ แนวคิด หรือ นวัตกรรมดังกล่าว ให้สามารถต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น   บริษัท พีทีที จีซี จำกัด (มหาชน) จึง จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ศูนย์ ITC และ สถาบันพลาสติก เพื่อเดินหน้าและสานต่อนวัตกรรมต่างๆ ของนักคิดให้สามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมสามารถเชื่อมโยงสู่งานระดับอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคง

 

 

เมื่อ 25/9/62 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจกระบวนต่างๆ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ วัตถุดิบจากพลาสติกอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทาง PTTGC ได้เปิดบ้าน Science & Innovation Center จังหวัดระยอง ให้กับนักนวัตกรรม ผู้ประกอบการ ที่ผ่านการคัดเลือกจนเหลือ 10 ทีมสุดท้าย เข้าศึกษาดูดงานต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาวัตถุดิบปลายน้ำ ไปจนถึงการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นน้ำต่างๆ พร้อม เผยวิธีการทำงานและการ R&D ให้ได้รู้และเข้าใจ เพื่อการต่อยอดสำหรับผู้ประกอบการ

 

 

   นอกจากนีี้ นักนวัตกรรมและผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก ยังได้เข้าเยี่ยมชม Plant การขึ้นรูปพลาสติก พร้อมรับฟังการบรรยายจากผู้เชียวชาญและนักพัฒนาภายในหน่วยงานอีกด้วย

 

 

เพิ่มเติมกิจกรรม

http://csc.pttgcgroup.com
https://diit.dip.go.th

 

ดาวน์โหลด