การติดต่อสถาบันพลาสติกในช่วงสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

 

 

 

การติดต่อสถาบันพลาสติกในช่วงสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

 

จากที่สถาบันพลาสติกได้ติดตามการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) จึงได้ให้พนักงานทำงานจากที่พักอาศัย (Work From Home) เพื่อให้ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานที่มีความจำเป็น หรือมีภาระกิจต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในสถาบันพลาสติกอยู่นั้น ท่านยังสามารถติดต่อกับทางสถาบันพลาสติกได้อย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทางที่ท่านสะดวก

ดาวน์โหลด