ปรับเปลี่ยนหลักสูตร อบรมขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับวิสหากิจ

ให้วิสาหกิจชุมชนได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมด้วยตนเอง พร้อมเรียนรู้เทคนิคการสร้างธุรกิจอย่างรัดกุม

หนึ่งในการอบรมภายใต้กิจกรรมการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน (ITC ชุมชน)

เพื่อส่งเสริม พัฒนาวิสาหกิจชุมชมชนสู่การแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยหลากหลายได้ ทั้ง เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลาด พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ศูนย์ ITC) และ สถาบันพลาสติก จึงได้จัดการอบรมขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับวิสหากิจ ภายในกิจกรรมการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน (ITC ชุมชน) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรง ที่สามารถแข่งขันกับสภาวะรอบข้างของธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง พร้อมต้องต่อสู้กับวิกฤตอย่างไวรัส Covid19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เติบโตได้อย่างมั่นคง โดยมีเนื้อหาต่างๆ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนได้พัฒนานวัตกรรมได้อย่างแข็งแรงประกอบด้วย

ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับวิสหากิจ

1. การเรียนรู้ถึงการหาโจทย์ต่างๆในการน ามาซึ่งการพัฒนานวัต
กรรใหม่หรือ Design Thinking เพื่อให้วิสหกิจสามารถพัฒนา
แนวคิดในการท าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

2.การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นและลดขั้นตอนความเสี่ยงต่างๆ

3. การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อจำลอง Business Model Canvas
การทำแผนธุรกิจ เพื่อฝึกจำลองการวางแผนสิ่งที่ยังขาดไปก่อน
เริ่มลงทุนหรือปฏิบัติจริงผ่าน การจำลองจากการเขียนด้วย
ตนเองเพื่อให้วิสาหกิจได้เข้าใจถึงการทำธุรกิจ

 

อบรมวันที่ 25, 26 มีนาคม 2564
เวลา 9.00-16.00 ณ อาคารต้นกล้าแกลลอรี่
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท)


สนใจลงทะเบียน คลิก : https://forms.gle/ZHLiTw6UUZkNsMHt5

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก
Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

หรือสอบถามโดยตรงที่ศูนย์ ITC
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #SMEsTransform #ProductTransform

ดาวน์โหลด