ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับอุตสาหกรรม ด้านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับอุตสาหกรรม ด้านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก

 

     นับเป็นปีที่สองที่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ให้ดําเนินการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก หลังจากที่โครงการในระยะแรกนั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี

 

     โดยเมื่อวันที่ศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเปิดตัวประชาสัมพันธ์โครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กระยะที่ 2 พร้อมกับได้นําเสนอผลการศึกษาบทสรุปด้านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในต่างประเทศ ณ.ห้องสัมมนา 401 ชั้น 4 กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีนายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อํานวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับเปิดงานสัมมนา พร้อมกันนี้นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาแนะนําสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทั้งยังมีนายกสมาคมสมาคมผู้ผลิตท่อและแปรรูปเหล็กแผ่นและนายกสมาคมชุบสังกะสีไทย ผู้ชี่ยวชาญจากสถาบันเหล็กฯ และ ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ให้
เกียรติมาเป็นวิทยากรในงานสัมมนาในครั้งนี้

     งานสัมมนาในครั้งนี้นั้น ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้กว่าหนึ่งร้อยคน ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับโครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กระยะที่ 2 นี้ ได้มุ่งเน้นจัดทําคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ใน 6 สาขาอาชีพ ได้แก่
อาชีพช่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บตรง (ERW)
อาชีพช่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บเกลียว (SSAW)
อาชีพชช่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize)
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บตรง (ERW)
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บเกลียว (SSAW)
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize)

ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ ------>>> Download
สําหรับเอกสารประกอบการสัมมนาของท่านวิทยากร ท่านสามารถดาวน์โหลด------>>> Download

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น โทรศัพท์: 02-712-4402-7 ต่อ 260 อีเมล: Sirorat.kh@isit.or.th

 

ประธานกล่าวเปิดงาน  

โดยผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย)

             

บรรยากาศ การสัมมนาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ดาวน์โหลด