Machine

เป็นบริการช่วยทดลองผลิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานทดสอบ ให้กับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งวัสดุพลาสติกคอมพาวนด์และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยการฉีดพลาสติก เป่าฟิล์มพลาสติก