Online Factory Check-up | OFC

บริการประเมินการบริหารจัดการด้วยตนเอง

บริการประเมินการบริหารจัดการด้วยตนเอง เป็นบริการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกนั้น สามารถประเมินการบริการจัดการในแต่ละด้านตั้งแต่ ผังโรงงาน การจัดการวัตถุดิบ การจัดการการผลิต การวางแผนการผลิต การคลังสินค้า การจัดการซ่อมบำรุง ซึ่งจะทำให้สามารถรู้จุดบกพร่องที่ควรแก้ไขภายในสถานประกอบการก่อน

รับรู้ข้อแนะนำ และวางแผนการปรับปรุง เมื่อทำแบบประเมินแล้ว อ่านและพิจารณาข้อแนะนำเหล่านั้น เริ่มวางแผนการปรับปรุง โดยคุณอาจมอบหมายงานให้แก่หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง และวางแผนงานร่วมกัน

เริ่มปรับปรุงตามแผน เมื่อได้รับข้อแนะนำ วางแผนงาน และสร้างทีมงานสำหรับการปรับปรุงแล้ว ให้เริ่มดำเนินการปรับปรุงตามแผน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนยพัฒนาการจัดการโรงงานพลาสติก

โทรศัพท์: 02-391-5340-3 ต่อ 425 หรือ คุณจักรภัทร 087-067-6069

Email: [email protected]