ดัชนีอุตสาหกรรม

Goal definitionเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ต่างๆ.

Analyse โดยนำผลดัชนีอุตสาหกรรมในแต่ละเดือนเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อจัดทำรายงานอัจฉริยะ(Business Intelligence).

Implementation By Power BIซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถสืบค้นและแสดงผลรายงานดัชนีอุตสาหกรรม ในระดับสินค้าไปจนถึงระดับกลุ่มอุตสาหกรรมได้ง่ายขึ้น.