ฐานข้อมูลเครือข่าย อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

     การพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เริ่มจากการศึกษาตลาดของอุตสาหกรรม จนบ่งบอกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ จากนั้นทำการวิเคราะห์โครงสร้างทางเทคโนโลยี เพื่อบ่งบอกกลุ่มเทคโนโลยีที่สำคัญ ซึ่งอาจมีทั้งรายการที่มีความพร้อม และรายการที่ต้องพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมสนับสนุน และบริการสนับสนุน ที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และจัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบริการสนับสนุน ตลอดจนพัฒนาบริการ และพัฒนาเครือข่ายบริการ เพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาปัจจัยเอื้อในการประกอบการของวิสาหกิจ

     ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาปัจจัยเอื้อในการประกอบการ จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานบริการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    จะดำเนินการนำร่องในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานบริการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ