เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา เทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจชีวภาพและองค์ความรู้ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และก๊าซเรือนกระจก

ตามเทรนด์โลก ปรับตัวสู่แนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

 

หลักสูตรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ที่สนใจในอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อสามารถนำไปต่อยอดในสถานประกอบการ ตลอดจนการพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมพลาสติกหรืออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพและเทรนด์ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการลดการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

------------------------------------------

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม

หลักสูตร  เทรนด์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) และองค์ความรู้ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และก๊าซเรือนกระจก

 

------------------------------------------

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดเต็ม 3 วัน อัดแน่นทุกกระแส

วันที่ 1 ( 6 มิถุนายน 2566 )

หัวข้อ

วัตถุดิบและเทคโนโลยีชีวภาพ

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรมชีวภาพและรูปแบบธุรกิจยุคใหม่

วิทยากร คุณรัตนปทุม พิลาแดง ผู้จัดการศูนย์พัฒนาวัสดุอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

   - สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Cause of Climate Change)

   - แนวโน้มของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก (Trends in Global CO2 and Total GHG emissions)

   - โครงการเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกที่มีอยู่ในปัจจุบัน (GHG Schemes Worldwide)

   - ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Key Stakeholders Involved)

การเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป หรือ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)

ISO ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ SDG13 Climate Action

ประโยชน์ของโครงการก๊าซเรือนกระจก

วิทยากร คุณอรรจน์ฉฎา เหงี่ยมวิจาวัฒ ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกทวนสอบด้านความยั่งยืน 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 

 

วันที่ 2 ( 7 มิถุนายน 2566 )

หัวข้อ

การพัฒนาโครงการก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง ISO14064-2:2019

    - กิจกรรมที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

การพัฒนาโครงการก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง ISO14064-2:2019

    - ขอบเขต (Scope)

    - คำศัพท์ และ บทนิยาม (Terms and Definitions)

    - หลักการ (Principles)

การพัฒนาโครงการก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง ISO14064-2:2019 (ต่อ)

    - โครงการก๊าซเรือนกระจก (GHG Project)

     - Describing the project

     - Identifying GHG SSRs relevant to the project

     - Determining the GHG baseline

การพัฒนาโครงการก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง ISO14064-2:2019 (ต่อ)

    - กิจกรรมที่ 2 : การระบุ GHG SSRs

     - Identifying GHG SSRs relevant to the baseline scenario

     - Selecting GHG SSRs for monitoring or estimating GHG emissions and removals

     - กิจกรรมที่ 3 : การระบุ GHG SSRs ที่เกี่ยวข้องกับ baseline scenario การพัฒนาโครงการก๊าซเรือน 

        กระจกตามแนวทาง ISO14064-2:2019 (ต่อ)

     - Quantifying GHG emissions and/or removals

     - Quantifying GHG emission reductions and removal enhancements

วิทยากร คุณอรรจน์ฉฎา เหงี่ยมวิจาวัฒ ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกทวนสอบด้านความยั่งยืน 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 

วันที่ 3 ( 8 มิถุนายน 2566 )

หัวข้อ

 

การพัฒนาโครงการก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง ISO14064-2:2019 (ต่อ)

 

     - กิจกรรมที่ 4 : การคำนวนปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก

     - Managing data quality

การพัฒนาโครงการก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง ISO14064-2:2019 (ต่อ)

     - Monitoring the GHG project

     - Documenting the GHG project

     - กิจกรรมที่ 5 : การจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

การพัฒนาโครงการก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง ISO14064-2:2019 (ต่อ)

     - Verification and/or validation of the GHG project

     - Reporting the GHG project

วิธีการและแนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

วิธีการสมัครขอการรับรอง CFP และ CFR

วิทยากร คุณอรรจน์ฉฎา เหงี่ยมวิจาวัฒ ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกทวนสอบด้านความยั่งยืน 1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 

 

ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566

เวลา 09.00-16.00 น.

ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/3Inrpaw

งานนี้ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

สถาบันพลาสติก (คุณภีญดา) Tel : 02 3915340-43 ต่อ 425

E-mail : [email protected]

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เริ่ม: 2023-06-06
  • สิ้นสุด: 2022-06-08
  • เวลา: 00:00:00-00:00:00
  • สถานที่: Zoom Application